Centrum Tüp Bebek Merkezi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Özel Ankara Kadın Sağlığı ve Üreme Merkezi San. Tic. A.Ş. (‘’Centrum Klinik”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve saklanması hususlarını önemsemekteyiz. Bu bilinçle, siz değerli hasta ve/veya hasta yakınlarına ait her türlü kişisel verinin en yüksek hassasiyetle ve özenle işlenerek fiziki ve elektronik ortamda korunmasına özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluk bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN, TANIMI, TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME SEBEPLERİ

Kişisel veri, Kanun’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kanun’un uygulama alanına giren tüm özel ve kamu tüzel kişileri için, kişisel verilerin Kanun’un belirlediği şartlar çerçevesinde işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması ve silinmesi ile ilgili prosedürler yapılmalı ve kişisel veriler Kanun’a uygun olarak işlem görmelidir. Bu kapsamda Centrum Klinik olarak siz değerli hasta ve/veya hasta yakınlarının özel ve genel nitelikli kişisel verilerini büyük bir hassasiyet ve özenle işleyip, korumaktayız.Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Centrum Klinik ise 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na bağlı olarak yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’e ve ilgili mevzuata göre kurulan kadın sağlığı, tüp bebek ve üremeye yardımcı tedavi uygulamaları alanlarında ihtisaslaşmış bir sağlık merkezidir.Bu kapsamda, Centrum Klinik, siz değerli hasta ve/veya hasta yakınlarının kişisel verilerini 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kadın sağlığı ve tüp bebek alanlarında; koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerini yerine getirdiğinden, kayıtlarını tuttuğu hastalarının özel nitelikli kişisel verilerini açık rıza almaksızın işleyebilmektedir.Siz değerli hasta ve/veya hasta yakınlarına yüksek standartlarda ve kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, sağlanan tıbbi hizmetin türüne göre çağrı merkezi, internet, mobil aplikasyonlar, fiziksel mekan ve benzeri yollardan sözlü, yazılı, görsel ve/veya elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu sebeple tüm tıbbi teşhis, koruyucu hekimlik, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda belirtildiği şekilde detaylıca belirtilmektedir:
 • İsim, soyisim, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı değilse ilgili kişinin pasaport numarası, potansiyel vergi numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edilen TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi, evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi ve benzeri iletişim kanalları,
 • Banka hesap numarası, IBAN numara bilgileri gibi finansal veriler,
 • Hasta dosyasında takip edilmesi amacıyla Centrum Klinik olarak sunulan laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, hastaya ait fotoğraf, hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar ve test sonuçları, muayene verileri,  hekim teşhis, analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi esnasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Hizmetlerimizin değerlendirilmesi amacı ile Centrum Klinik’e ait fiziki ve elektronik iletişim araçlarında, internet sitesi ve sosyal medya portallarında paylaşılan yanıt ve yorumlar,
 • Centrum Klinik’i ziyaret sırasında güvenlik amacıyla alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kayıtları,
 • Centrum Klinik çağrı merkezi ile iletişim kurulduğu takdirde, hizmet kalitesinin takibi ve sunulan ve/veya sunulacak sağlık hizmetlerinin takibi, planlaması ve yürütülmesi amacıyla tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verileri,
 • Web sitemiz, elektronik portallarımız ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, çerez bilgileri, ve kişinin kendi rızası ile ibraz ettiği tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve lokasyon bilgi ve verileri.
 

KİŞİVEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kliniğimiz tarafından yukarıda belirtilen siz değerli hasta ve/veya hasta yakınlarının kişisel verileri ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 • Başta kadın sağlığı, tüp bebek, yardımcı üreme teknikleri ile kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici ihtiyaçların yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama ve Finans bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, özel sigorta şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı merkezi ve dijital mecralarımız aracılığı ile değerli hasta ve/veya hasta yakınlarını randevuları hakkında bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Çalışanlarımız ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimlik teyidi,
 • Centrum Klinik tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Centrum Klinik bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz ve değerlendirme yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler ve Finans bölümleri tarafından Centrum Klinik tarafından verilen hizmetler karşılığında fatura tanzim edilmesi,
 • Hasta Hizmetleri ve Mali İşler bölümleri tarafından Centrum Klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla hastanın ilişiğinin teyit ve kontrol edilmesi,
 • Centrum Klinik Yönetimi ve Çağrı Merkezi tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayete geri bildirim sağlanması ve cevap verilebilmesi,
 • Centrum Klinik tarafından sistem ve uygulamalarının veri güvenliği ile ilgili gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Yukarıda belirtilen hem kişisel hem de özel nitelikli kişisel verileriniz, Centrum Klinik ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine uyularak ve gerekli tüm tedbirler alınarak muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis, koruyucu hekimlik ve tedavi için Centrum Klinik’in işbirliği yaptığı yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • İlgili kişinin sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • İlgili kişinin kanuni temsilcileri,
 • Centrum Klinik’in çalıştığı avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Centrum Klinik’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki diğer Sağlık Merkezleri ile,
 • Centrum Klinik olarak hizmetlerinden faydalandığımız ve/veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.
 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Centrum Klinik tarafından temin edilen kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda detaylıca izah edilen amaçlar ve Centrum Klinik’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Centrum Klinik’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

Centrum Klinik, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Centrum Klinik’in o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak kliniğimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Yasal mevzuat gereği herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanun’un 11. Maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Centrum Klinik bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Centrum Klinik  söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kanun’un 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.centrumtupbebek.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile Gaziosmanpaşa Mahallesi, Nene Hatun Cd No:102, 06700 Çankaya/Ankara, Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektupla göndererek Centrum Klinik’e iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.Centrum Klinik’e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Centrum Klinik tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Centrum Klinik, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.Centrum Klinik, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Centrum Klinik aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Ø  Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik teyidinizin yapılabilmesi amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkında Bilgilendirmede açıklanan ve aşağıda genel olarak belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletilebilir.
 1. Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla,
 2. Noter vasıtasıyla,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla
 4. Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvurularda seçilecek yönteme uygun olarak başvuru konusunun Kanun uyarınca bilgi talebi olduğu belirtilmelidir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

İmzalı formun sunulması ile şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Gaziosmanpaşa mah. Nenehatun cad. No:102 Çankaya/Ankara
Noter vasıtasıyla tebligatGaziosmanpaşa mah. Nenehatun cad. No:102 Çankaya/Ankara
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,ozelankarakadinsagligi@hs06.kep.tr
Güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanarakinfo@centrumtupbebek.com
Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyleinfo@centrumtupbebek.com
Şirketimiz, başvuru bilgilerinde eksiklik olması halinde Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecektir. Başvurularınızda adres ve iletişim bilgilerinin sağlanması sizinle daha hızlı iletişim kurabilmemiz ve talebinizi sonuçlandırabilmemiz için gereklidir.Başvurularınızda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Şirketimiz başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Yükümlülüğümüzü ifa edebilmek amacıyla aşağıda belirtilen form kullanılmak suretiyle yapılacak olan başvuruda doğru, eksiksiz ve güncel bilgi verilmesi talep olunur. Eksik veya yetkisiz veya yabancı dilde yapılan başvurular sebebiyle Şirketimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.KVKK’nın 10. Maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü uyarınca Şirketimiz tarafından bilgilendirildiğinizi ve metinde belirtilen hususları anladığınızı kabul etmektesiniz.
WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1